EasyPi - 通过树莓派配置科学上网环境的视频教程(5 - 10)通过树莓派配置科学上网环境的视频教程。

来源:https://www.youtube.com/watch?v=V6xIgOhWBis&list=PLyW3M53BvVR2dvAxZoiHtrB800THrK9Sq
网站:http://easypi.info
QQ群:415609838


07.privoxy , 程序链接: https://www.privoxy.org/08.squid ,程序链接: http://www.squid-cache.org/09.curl , 程序链接: https://curl.haxx.se/10.haproxy ,程序链接: http://www.haproxy.org/

没有评论: