Vultr VPS 快速搭建 PingTunnel 教程

2021/​7/​1 日左右,我党百年之际,VPS 的 443 端口再次被封。此前 6/​4 日左右改 VPS 已经被封 443,但是换了其他端口仍可使用,并且数日后 443 端口被解放恢复可用。此次就不同了换了端口一日后改端口再次被封。我该怎办呢?

 

0.webp

ipv4 的 443 端口被封,但是 ipv6 的 443 端口没有被封,节点 ip 设置为 ipv6 地址继续可用。

1.webp

 

Vultr 快速搭建脚本,默认密码为 0,不会封端口,逮到直接封IP。

#!/usr/bin/bash
cd /tmp
wget https://github.com/esrrhs/pingtunnel/releases/download/2.5/pingtunnel_linux_amd64.zip
apt install unzip
unzip -d . pingtunnel_linux_amd64.zip
cp ./pingtunnel /usr/local/bin/pingtunnel
wget -O /usr/local/bin/joker https://github.com/txthinking/joker/releases/download/v20210214/joker_linux_amd64
wget -O /usr/local/bin/jinbe https://github.com/txthinking/jinbe/releases/download/v20210401/jinbe_linux_amd64
chmod +x /usr/local/bin/{joker,pingtunnel,jinbe}
joker pingtunnel -type server -noprint 1 -nolog 1
jinbe joker pingtunnel -type server -noprint 1 -nolog 1

2.webp

 

 

SagerNet AnXray 和 PingTunnel QT 5 或者使用终端。

.\pingtunnel.exe -type client -l :4455 -s IP地址或者域名 -sock5 1 -noprint 1 -nolog 1

3.webp

没有评论: